રવિવાર, 28 ઑક્ટોબર, 2012

Shree Krishna (2)

Morari Bapu (2)

Gandhiji (2)

Swami Vivekananda (6)

શુક્રવાર, 26 ઑક્ટોબર, 2012

Shree Krishna (1)


Morari Bapu (1)

Gandhiji (1)

Swami Vivekananda (5)

Swami Vivekananda (4)