રવિવાર, 28 ઑક્ટોબર, 2012

Shree Krishna (2)

Morari Bapu (2)

Gandhiji (2)

Swami Vivekananda (6)

શુક્રવાર, 26 ઑક્ટોબર, 2012

Shree Krishna (1)


Morari Bapu (1)

Gandhiji (1)

Swami Vivekananda (5)

Swami Vivekananda (4)

Swami Vivekananda (3)

બુધવાર, 24 ઑક્ટોબર, 2012

Swami Vivekananda (2)

Swami Vivekananda (1)

દરેક સાચી અને સારી વાત પહેલા મજાક બને છે, પછી તેનો વિરોધ થાય છે અને છેવટે સ્વીકર થાય છે.

-સ્વામી વિવેકાનંદ